نیروگاه های بادی
(6)

مسکن مهر
(4)

مرکز مطالعات
(0)

جایگاه های سوخت
(2)

دفتر مرکزی هسایار
(0)

شرکتهای تابعه
(0)

واگن پارس
(3)