چشم انداز و ماموریت ها   
 

شرکت تعاونی چند منظوره هسایار مصمم است با الهام از تعالیم الهی،همسو با چشم انداز بیست ساله کشور و با کاربرد سامانه های نوین مدیریت و تعالی سازمانی،اتکا بر منابع انسانی کارآمد،روزآمد نمودن فناوری و ایجاد محیطی پاک و ایمن، ارتقاءکمی و کیفی محصولات و خدمات و مدیریت بر هزینه،ضمن توسعه سازندگی و ارتقاء خدمات به مشتریان و سایر ذینفعان و جلب رضایت آنان روند بهبود مستمر فرایندهای سازمانی را تحقق بخشیده و یکی از شرکت های برتر کشور باشد.