مرکز مطالعات فنی و اقتصادی   
 

 

 

مطالعات فنی و اقتصادی برای دستیابی به اهداف خود نیاز به اطلاعات ، محاسبات و مقایسات قابل اعتماد ،ارزان و در دسترس دارد 

امروزه  و در عصر جهش چشم گیر فن آوری اطلاعات با اتخاذ رویکردی هوشمندانه می توان  قیمت تمام شده جمع آوری ، ساماندهی و گزارش دهی اطلاعات را به شدت کاهش داد و از مزایای آن برای توسعه و غنی سازی و ترویج مطالعات شایسته اقتصادی نه تنها در سطوح کلان ملی و منطقه ای بلکه در سطح بنگاههای کوچک وبزرگ بهره جست.

مرکز مطالعات فنی و اقتصادی شرکت هسایار بر آن است تا با بهره گیری از قابل اعتمادترین اطلاعات در دسترس نسبت به ارایه گونه ای خاص و ارزش افزا از گستره تحلیل های کاربردی و علمی،  گامی بلند در جهت تعالی مفهوم مطالعات اقتصادی و ارتقاء  جایگاه آن در تصمیم سازی های خرد و کلان شرکت های اقماری هسایار بردارد و در این راه چشم براه نظرات و پیشنهادات و کمک ها و همفکری اندیشمندان و فرهیختگان است.