صنعت   
 

شرکت واگن پارس

شرکت دیزل سنگین ایران-دسا